Tuesday, 15 September 2015

Bead balls going around: eyeglass case / Karoliukų kelionė: akinių dėklas


My shoes were not enough for my bead balls, so they decided to occupy my eyeglass case. I use it very often and probably they got jealous...

Mano batukų šiems karoliukams nepakako. Jie nusprendė okupuoti ir mano akinių dėklą. Jį naudoju gan dažnai, tikriausiai pavydėjo....

I was trying to retake my case, but it took longer than I thought....

Bandžiau atsiimti savo dėkliuką, bet užtrukau ilgiau nei tikėjausi...But soon they left on their own. Probably because they found a bigger challenge: a pumpkin. :)

Bet greit jie patys pasidavė. Tikriausiai dėl to kad rado didesnį iššūkį: moliūgą :)

Best wishes,
Dovile and Bead Balls


Linkėjimai, 
Dovilė ir Karoliukai

Tuesday, 8 September 2015

My remade wallet / Perdaryta piniginė

How are you? It's pouring rain where I am. And I'm so worried, I start collage in 3 hours. So excited and so scared... But today I wanna share one more old creation of mine:

Kaip Jums sekasi? Pas mane lietus pyla kaip iš kibiro. Ir man taip baisu, nes jau po 3 valandų grįžtu į kolegiją. Ir norisi ir baisu.... nesuprast. Bet šiandien noriu pasidalinti senu savo kūriniu:


Few years back I remade a wallet. It was my sister and she threw it away. Probably because it wasn't in such good shape. But for me it was a good thing, I actually could redo it and make it unique. Since it was originally pink I decided to use pink fabric. And not to get it dirty I used dark brown. For the pattern I choose hexagons. Actually it was my first time using them. And I am in love ever since them.

Prieš kelis metus teko perdarinėti piniginę. Ji buvo mano sesės. Ši ją išmetė, tikriausiai dėl to kad nebuvo geriausios būklės. Na bet man tik geriau, aš galėjau pati susikurti kažką unikalaus. Kadangi originaliai ji buvo ružava tai ir nusprendžiau daryti tokios pat spalvos akcentus. O kad ne taip greit susiteptų apvilkau tamsiai ruda. Šis yra mano pirmas projektas kai išbandžiau šešiakampius, nuo to laiko aš pamišus dėl jų.


The other side. I'm happy how it turned out. I was really proud to take it out in the store or market.

Kita pusė. Aš labai patenkinta dėl to kaip ji išejo, net didžiavausi išsitraukdama parduotuvėj.


Have a nice day, 
Dovile

Geros dienos, 
Dovilė

Saturday, 5 September 2015

Bottle decoration with twine and glass / Stiklo dekoracija su siūlu ir stiklu


Here is another decoration with natural materials, this one is made from twine and broken glass. You might know that twine is my favorite decoration material. Glass is quite nice too, but it has to be car glass, so when it's in pieces it doesn't injure your fingers. It is possible to get a cut, but you might need to try, and since I'm usually working with a tweezers, I only got hurt when I was reorganizing them.

Štai dar viena dekoracija natūraliomis medžiagom, ši pagaminta iš virvės ir dužusio stiklo. Gal jau žinot kad virvė yra mano mėgstamiausias dekoravimo medžiaga. Stiklas taip pat nuostabus, bet būtinai turi būti mašinos stiklas. Nes jis skyles nėra toks aštrus, aišku įmanoma įsipjaut, bet reik pasistengt. O kadangi aš viską dėlioju su pincetu, tai įsipjoviau tik tada kai juos tvarkiau.


Most of my bottles don't have some specific history, but this one is an exception. My godmother brought the vine, it was really long time ago. I wasn't even born yet. And my mom kept it for so many years. As soon as I found out where it came from I wanted to decorate it. Did some spirals on it and just had fun, and this kind of design was born.

Dauguma mano butelių kažkokios istorijos neturi, o šis turi. Mano krikšto mama atsinešė vyno butelį į svečius, aš net gimusi dar nebuvau. Bet Mama išlaikė jį. Kai tik sužinojau, kad jis toks svarbus iškart apsiėmiau jį padaryti. Kažką raičiau raičiau ir gimė toks dizainas. 


Somehow I believe that it was lonely all alone, so I had to start another family, and I promise to show it's brother or sister another time.

Bet jam buvo liūdna vienam stovėti, tad apsiėmiau padaryti antrą, kurį parodysiu jau kitą kartą.

Best wishes,
Dovile


Linkėjimai,
Dovilė

Pencil pillow / Pieštuko pagalvė

Summer passed by faster than a train. And I might have missed that train. But autumn is here and I hope to get on to the another train. My plans for the summer were big. I had such a long list. But well... life happens. And I'm not sorry or sad that I didn't make it with that train. I just have to get on another one. Okay, enough about trains. Since it's September and it's school time, I wanna share a pencil pillow that I made back while I was still in school.

Vasara pralėkė daug greičiau nei traukinys. Ir aš manau kad pavėlavau į tą traukinį. Bet ruduo jau čia ir tikiuosi į šį traukinį suspėt. Turėjau labai daug ir didelius planus šiai vasarai. Buvo toks ilgas sąrašas. Bet ką padarysi, juk gyvenimas eina. Ir nei man skaudu, nei liūdna, kad nespėjau į tą traukinį. Tiesiog turėsiu suspėt į kitą. Gana apie traukinius. Kadangi jau rugsėjis ir mokslo metai prasidėjo, noriu parodyti pieštuko pagalvę, kurią pagaminau kol dar buvau mokykloje.


This one is really fun. It's quite big and so comfy to lie on. One of the fun facts about this pillow is that I made it before I even knew what quilting was. I had just learned sewing and made my first tablecloth. Then it was time for a pillow. And the size is perfect for a queen bed.

Man jį taip patiko gaminti. Jis toks didelis ir patogus gulėti. Prisimenu kad jį gaminau, kai dar net nežinojau kas yra skiautiniai. Aš tik neseniai buvau išmokusi siūti ir pagaminusi savo pirmąją staltiesę. Po to atėjo laikas pagalvei. Jos dydis labai tinka dvigulei lovai.


But with a lot of usage an accident happened. I tore a hole in it. I was so sad, but my teacher suggested on how to fix it. So it turned out to be my name written with a mini pencil. It's mini! And it was so fun to make.

Nuo per didelio naudojimo atsitiko nelaimė, praplyšo skylutė. Taip sielvartavau dėl to, bet mano mokytoja mane nuramino ir patarė kaip sutaisyti. Taip išėjo kad atsirado mažas lapelis su mano vardu ir mini pieštuku. Mini! Kai man taip patinka mini daiktai, tai tikrai mėgavausi gamindama jį.


It usually sat on my sisters bed, because hers is the queen size. And mine is only twin. But since I moved to study in Vilnius and now I have a queen size bed I just might take it with me. Actually this idea just came to me. But it's a nice one. 

Dažniausia jis būdavo padėtas ant mano sesės lovos, nes jos dvigulė, ant mano per daug išsikišdavo į kambarį. Bet kadangi persikėliau į Vilnių ir dabar turiu dvigulę miegamąją vietą, kyla noras išsivežti ją kartu. Šiaip ši idėja man va tik gimė. Bet ji man patinka.

Best wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė