Sunday, 26 July 2015

A bottle from twine and quince seeds / Butelis dekoruotas virve ir svarainių sėklom

Visiting my brothers place again. And I want to share a one more decoration with natural materials. But today it's a bottle, vase, whatever you call it I agree :)

Ir vėl pas brolį. Tad šiandien norėčiau pasidalinti dar viena dekoracija iš natūralių medžiagų. Bet šįkart tai butelis, vaza, kaip tik pavadinsi, o aš pritarsiu :)


This one is really similar to the one I showed in my other post. But this one is bigger version. I do admit that they are similar in design. But there is few year difference between them. And I love how they look together. There is one more that fits in this company. One of the last one I made, should share the entire family soon.

Šis labai panašus į mano jau ankstesniam įraše rodyta mini butely. Galima sakyti kad tai didesnė versija. Pripažįstu kad jie panašūs savo dizainu. Bet tarp jų pagaminimo yra kelių metų skirtumas. Ir man labai patinka kaip jie atrodo kartu. Į šią šeimyną tinka dar vienas mano gamintas butelis. Vienas iš mano paskutinių gaminių, ketinu parodyti pilną šeimyną jau greit.


I love using twine, I found that it gives me the best look. And from all the seeds I use quince are my favorite. I love their dark tone and they glue on quite nicely.

Man labai patinka naudoti virvę (špagatą), jis pagal mane labiausia tinka ir geriausia atrodo. O iš sėklų svarainių yra mano mėgstamiausios. Man patinka jų tamsus atspalvis ir jos visai gražiai prisiklijuoja.
Like I do most of my bottles, this one was not an exception. I tried matching the design I had in mind, with the bottles form. I like what turned out, I love those flowers and the twine flying out of them.

Kaip ir dauguma mano daromų butelių, šis nebuvo išskirtinis. Bandžiau savo sugalvotą dizainą pritaikyti prie butelio formos. Man visai patiko kas išėjo, ypač tos gėlės ir virvutė lyg išskrendanti iš jų.


Thanks for visiting,
Dovile

Ačiū kad apsilankot,
Dovilė

Saturday, 25 July 2015

Painting for my Teacher / Paveikslas Mokytojai

Still living without internet. So right now I'm at my brothers and I plan to keep my promise and share a painting that I mentioned in my last post

Vis dar be interneto. Šiuo metu esu pas brolį ir skolinuosi jo. Ir šiandien ketinu įvykdyti savo pažadą ir parodyti paveikslą kurį pagaminau Mokytojai.


I've been planing to make a decoration from natural materials just for my Teacher, and I've started it about a year ago. But since this one is special, I din't wanted to hurry or make it in  a bad mood, because I believe that only good emotions should be put into art. And so in a year I did it. And I visited my Teacher last week and gave her this present. And she loved it, that made me even more happy. 

Jau seniai ketinau padaryti paveikslą savo Mokytojai, būtent dekoruota natūraliomis medžiagomis. Tad paveikslą pradėjau jau prieš metus. Kadangi jis ypatingas nesinorėjo skubinti proceso, ypač kadangi stengiausi jį daryti tik labai geros nuotaikos, nes tikiu kad į meną reikia sudėti geriausias emocijas. Ir štai per metus pagaminau. Praeitą savaitę aplankiau Mokytoją ir įteikiau. Labai apsidžiaugiau, kad Jai patiko šis paveikslas.And of course before giving it, I had to take some pictures. So I took my camera and went outside, found quite nice views.

Bet aišku prieš įteikiant turėjau jį įamžinti. Pagriebiau savo fotoaparatą ir išėjau pasivaikščioti aplink namus, visai nustebau kad yra tiek daug "fotogeniškų" vietų.And of course some close-up.

Ir aišku, iš arčiau.For the notice, I call her my Teacher, even though it's been a year since I  finished school, that is because she will always stay my Teacher, she thought me how to live, enjoy it and see beauty in everything. I'm so glad to have met such a person in my life.

Nors praėjo jau metai kaip baigiau mokyklą, vistiek Mokytoja man išliko Mokytoja. Tikriausiai todėl kad, ji visada išliks man Mokytoja, Ji man parodė kaip gyventi, išmokė džiaugtis ir matyti grožį gyvenime. Taip džiaugiuosi Ją sutikusi šiam gyvenime.

Thanks for visiting and have a nice weekend, 
Dovile

Ačiū kad apsilankėt ir gero savaitgalio, 
Dovilė

Wednesday, 22 July 2015

Catch Up!

Like always I'm gone for a long time, and I'm not sorry about that. When I'n not on the computer I'm probably doing some sewing or reading a book. So today a quick jump in to tell you what's going on.

First is that I have no internet at home, I'll get it only in the upcoming few weeks, it really is uncomfortable to live without it.

Good news is that I finished my a mini for my IG handpieced mini quilt swap. I left my camera at home so before sending it I only took them with my phone camera. And I didn't downloaded them to my pc. But here is the process of the mini.


Recently I turned 20. And the best surprise was these flowers, I have the best cousin.


And one more amazing thing I finished is a painting for my teacher, but I want to write a separate post for it, so only a peek from it.


Have a nice, sunny summer.

Dovile :)

Thursday, 9 July 2015

Small, little craft projects

I do understand that yesterday wasn’t my best day, so today I want to make up for that. So today I’m sharing small things that I made. I thought why don’t, I put most of them in one post, so here they are.

Suprantu kad vakar nebuvo mano nuostabiausias įrašas, bet ketinu pasitaisyti. Tad šiandien noriu parodyti mažesnius dalykus kuriuos esu padariusi. Pagalvojau kodėl nesudėt jų į vieną įrašą, ir štai jie čia.


At school, which I finished was over a year ago, we had to wear uniforms. Not to mix with my classmates or anyone from the school I decided to sew hexagon inside. Well you know how I love my hexagons. I matched my hexie with the lining :)

Mokykloje, kurią baigiau prieš metus, turėjom vilkėti uniformas. Kad nesumaišyčiau savo su klasioku ar kitų mokinių mokykloje nusprendžiau viduje prisiūti šešiakampį. Na juk ir taip aišku kad šešiakampį, juk esu jų maniakė. Pasistengiau jį pritaikyti prie pamušalinės medžiagos.

Front

Back
 A brooch. I really fell for one that I saw at a fair, but instead of buying it, I decided to make one. I did something similar, but I added my own design. And no surprise there, that I never wore it. But my Mom did, she is more of a brooch person, and I’m just a maker.

Sagė. Mugėje pamačiau labai pasakišką sagę, bet nusprendžiau kad geriau pabandysiu pati pasigaminti. Bandžiau kažką labai panašaus padaryti, bet nori nenori prisidėjo ir mano asmeninis dizainas. Bet nenuostabu kad aš jos taip ir nedėvėjau. Bet mano Mama ja labai džiaugiasi, ji labiau mėgsta sages nešioti, aš tik gaminti.I love fairs, especially quilting fairs and exhibitions. And few years back I got an opportunity to visit one. It was in German, it’s called Nadelwelt. I have a lot of pictures from it, should I share them? So anyways, we were traveling from Lithuania and we wanted for people to know that so we decided to make Lithuania’s flag and sew it on us somehow. Of course mine had to be made from hexies. Yellow, green, red that’s my country’s’ flag. And what surprised me that no one else remembered to make them. I would have enjoyed seeing how others did it, but well at least we had. And through entire journey I kept it on my bag, like a nice accessory.

Esu didelė mugių mėgėja, ypač skiautinių, taip pat ir parodų. Ir prieš kelis metus man pasitaikė proga apsilankytiskiautinių parodoj ir mugėj. Ji vyko Vokietijoj, šis renginys kasmetinis ir vadinasi: “Nadelwelt”. Turiu labai daug nuotraukų padariusi iš mūsų keliones, gal jas parodyti ir čia? Taigi kadangi keliavome iš Lietuvos, tai norėjome kad kiti žinotų iš kur mes, tad nusprendėm pasigaminti vėliavytes ir kažkaip pritvirtinti prie savęs. Ir aišku mano turėjo būtų iš šešiakampių. Geltona, žalia, raudona tokia nesunkiai padaroma mūsų vėliava. Bet kas mane labiausia nustebino yra tai kad daugiau niekas jos nepasidarė. Man buvo smalsu kaip kitos sugalvos savo vėliavytes, na nors turėjom mano. Ir visą kelionę aš ją nešiojausi pasikabinusi ant savo krepšio kaip aksesuarą. 


The last one for this post is my pincushion. It was autumn and I came up a really nice tutorial on how to make a pumpkin, so I tried making one. And I’m using it even now. Actually I own only one pincushion, and that is this one. I recently bought new pins so these ones probably need a new one. But not pumpkin, something else, hm…

Paskutinis šiam įraše yra mano adatinė. Buvo ruduo kai radau nuostabia pamokėle kaip pasidaryti medžiaginį moliūgą, tad pabandžiau. Ir iki šiol ja naudoju kaip adatinę. Tiesą pasakius tai turiu tik vieną adatinę, ir ji yra ši. Neseniai nusipirkau naujų adatų ir manau joms praverstų nauja adatinė. Bet ne moliūgas, kažkas kito, hm…

That’s it for this post, hope you liked it, glad to see you here,
Dovile

Štai ir viskas šiam įrašui, tikiuosi patiko, smagu jus čia matyti,
Dovile

Wednesday, 8 July 2015

What now?


Like always I'm gone more than I need to. And right now I should be saying all those stuff, that I was busy and all, so I'll try to be more often in here, but that's not what's happening at all. Right now I'm actually sitting at my brothers place and borrowing his internet. It's been a week since I moved and I still don't have the internet. Glad that my brother is near, like 10 minute walk on foot, if not less. And I'm actually happy to be here, I can see some of my work being cherished. And that is the HST pillows I made for my brothers girlfriend, who is now his fiance, yay!! Can't wait for the wedding. So glad for them.

Kaip visada aš dingusi ilgiau nei turėčiau. Ir dabar turėčiau pradėt aiškintis ir sakyt kad buvau labai užsiėmus ir žadėt dažniau apsireikšt, bet taip tikrai nebus ir nėra. Šiuo metu aš sėdžiu pas brolį bute ir skolinuosi jo interneto paslaugas. Jau savaitė kaip išsikrausčiau o vis dar gyvenu be interneto. Gerai kai brolis vos  10 minučių pėstute nuo manęs, jei ne dar arčiau. Ir man čia visai patinka, matau savo darbus. O tai yra pagalvytės iš trikampių kurias padariau brolio panelei, dabar jau sužadėtiniai, yay!!! Taip džiaugiuosi dėl jų ir aišku laukiu nesulaukiu vestuvių.


So back to where I was gone, It's simple. I was moving (promise to share new apartment photos soon), cleaning, unpacking, helping a cousin, visiting my village, and thinking about my life a lot. I have an entire free summer and I have no idea what to do with it, I really don't. It's getting into my head. And I started to remember Jeni Bakers post on her blog about a month ago, it resembles my feelings. And I would probably go into deep depression, if not this blog, I tend to read it and it makes me remember that life is endless and I can do what I want. Somehow the way she writes makes me wanna go and do something, so much inspiration in one place.

Taigi grįžtant prie senos temos, viskas labai paprasta. Aš krausčiausi (prižadu greitu laiku pasidalinti naujojo buto nuotraukom), daug tvarkymosi, išsipakavimo, pagalba pusseserei, apsilankymai kaime ir daug, labai daug mastymo apie gyvenimą. Juk turiu visą vasarą laisvą ir nežinau ką su ja veikt. Šios mintys man jau baigia atsibost. Ir apmąstant pradėjau prisimint Jeni Baker įrašą, jis labai man primena mano dabartinę būseną. Ir tikriausiai jei ne šis tinklaraštis man prasidėtų depresija. Prieš tai įvykstant stengiuosi dažnai paskaityt jos tinklaraštį, jis man pradeda prisiminti kad gyvenimas yra begalinis ir kad galiu daryt ką noriu. Negaliu atsižavėti jos rašymo būdu, mane tai įkvepia ir kyla noras eit ką nors veikt, tiek daug įkvėpimo vienoj vietoj.


So where this summer of mine is going? I have no answer to that myself. But I thought to ask Pinterest and got some ideas on what to do this summer. To motivate myself more I decided to share them here, so here are some stuff I would love to try this summer:
 • Amigurumi (This one is sitting on my neck for too long, I would love to finally bring myself to try it)
 • Finish a quilt (And I don't include the old ones, a new one from first cut to the end. Right now I'm thinking about some hexie love this summer.)
 • Make a skirt (I was always curious about sewing clothes and this is a perfect opportunity, I have few ideas about models, but I want something simple and everyday use)
 • Make a bag, or a few. And more than one pouch.
 • Prepare a sewing space (More like make one, but the most important thing is my corner sewing table that I want)
 • Decorate my room (I love about this apartment that I have endless possibilities on what to do, I can totally do what I want, so just need to decide on something and do it.)
 • Do more stuff from pinterest (I actually just poked my nose there, because so many ideas, but I do wanna try them so I should pick carefully which ones I'm going to do and do them. I think less than 10 would be perfect)
Tai kur ši mano vasara keliauja? Vis dar neturiu atsakymo į šį klausimą. Bet pagalvojau kodėl nepaklausus Pinterest, ir iš ten pasisėmiau kelia-tą gerų idėjų. Ir tam kad motyvuočiau save labiau nusprendžiau pasidalinti jas čia. Tai štai keli dalykai kuriuos norėčiau išbandyti) šią vasarą.
 • Amigrumi(Ši idėja jau seniai mano galvoje, gal pagaliau prisiversiu pradėt)
 • Pabaigt skiautinį (Neįskaitant tu kurie jau pradėti, visiškai nuo nulio. Dabar mastau apie šešiakampius, betpažiūrėsim kaip čia išeis)
 • Pasisiūt sijoną (Rūbų siuvimas jau seniai mane domino, tad manau paprastas, nesunkus sijonas bus puiki pradžia)
 • Pasisiūt rankinę, o gal dvi. Ir daugiau nei vieną kosmetinę.
 • Susitvarkyt savo siuvimo kampą (Gal tiksliau pasigamint, svarbiausias daiktas yra kampinis stalas kurio labai labai noriu.
 • Dekoruoti savo kambarį (Kuo man šis butas dar labiau patinka tai kad yra visiška laisvė pasireikšti. Tik dar reikia sugalvoti kaip)
 • Padaryti daugiau iš Pinterest (Iš tikrųjų šiandien tik biškį įkišau savo nosį ten, todėl kad ten tiek daug idėjų, bet tikrai noriu ką nors padaryti. Tad reikia tik atsirinkti kurias ir jas išbandyti. Manau ne mažiau 10 šiai vasarai butų puiku)
  And my post is coming to an end. I myself am not such a big fan of these kind of posts, but I think they are necessary, it let's me rethink everything and put my head together. I hope I didn't bore you that much. ;)

  Tai štai ir baigiasi mano sunkus įrašas, nors pati nesu didelė mėgėja tokių įrašų, bet laikau juos naudingais, Jie tikrai padeda apmąstyt ir viską sudėliot į vietas. Tikiuosi Jums neatsibos skaityt ;)

  Until next time,
  Dovilė

  Iki kito karto, 
  Dovilė

  P.S. Please do not mind red marking in the text, someway today blogger doesn't want to be friendly.

  P.S. Prašau nekreipti raudonų žymų tekste, kažkodėl šiandien bloggeris nenori su manim draugauti.