Tuesday, 27 October 2015

Towards The Blue Dream / Mėlynos svajonės linkIt's finally finished, I guess it took me some time to share, but when I found out that our exhibition was not in the spring, I put this quilt away. And I wanted to finish it in summer, while I had some free time, but like always I didn't, I just did some small details. And as soon as I put hanging sleeves on I had to take pictures. And in the end I was finishing it few weeks before exhibition. So I'm ready to introduce you to this quilt.

Pagaliau baigtas, truputį ilgokai užtrukau pasirodyti, bet kai sužinojau kad paroda bus dar ne pavasarį, jį padėjau į šalį. Norėjosi pabaigti vasarą, bet kaip visada vasaros grožis ir šiluma padarė savo. Sugebėjau tik sutvarkyti kelias mažas detales. Tačiau kai tik padariau pakabinimus iškart išsinešiau ir įamžinau. Bet visko gale, vistiek teko pabaiginėt jį kelios savaitės prieš parodą. Tad dabar ir noriu jį pristatyti. I've mentioned it quite often. First part, second part. This quilt brought me a lot of problems. I remember how long it took for me to realize that I can't possible put all of it under my machine and quilt it all together. But with every mistake I learned a lot.

Jau daug esu jį minėjusi ir rodžiusi. Pirma dalis, antra dalis. Šis skiautinys man sukėlė daug problemų, uoj kaip kankinausi kol supratau kad jo viso po mašina nepakišiu. Bet su kiekviena klaida vis kažko naujo išmokau. I called it second denim quilt, but I needed a name for the exhibition, and I managed to came up with "Towards the Blue Dream". And I love this name, it fits perfectly. Everything I make brings me closer to my dream, and those blocks even remind me about stairs and that you have to climb one step at a time.

Šiam tinklaraštyje daug kartų linksniavau kaip antrąjį džinsinį skiautinį, bet parodai teko sugalvoti jam pavadinimą, "Mėlynos svajonės link". Ir man jis taip patinka ir tinka. Kiekvienas mano žingsnis atneša mane arčiau mano svajonės, o šių blokų dizainas primena laiptus, ir tai kad link svajonės lipam po vieną laiptą iš eilės.


This quilt is nowhere near my wanted perfection, it's actually quite bulky and have a lot of imperfections, but that's okay. Because it's handmade and not mass product that are usually perfect in every seam. Because it's mine. Because I love it this way. Because it's just like a road to dreams, there are some mistakes on the way, but you always manage to climb up one stair more.

Šis skiautinys man labai neprimena mano išsvajotos tobulybės, jis turi tikrai nemažai klaidų, bet tai yra gerai. Tai tik parodo kad šis darbas padarytas rankomis o ne pramoninėmis mašinom,kur viskas būna tiesu ir idealu. Ir tai kad jis mano. Ir tai kad aš jį myliu. Ir tai kad tai primena kelią link svajonės, yra daug sunkumų, klaidų kelyje, bet visada jas įveiki ir palypėji vienu laipteliu arčiau savo svajonės.


I'm so glad to have it off my back. It has been a WIP for so long. But I loved working with denim, so much that I already started planing one more denim quilt with this technique.

Taip džiaugiuosi pagaliau nusimetusi jį nuo savo pečių. Jau senokai pradėtas ir norėjosi greičiau pabaigti. Bet man taip patiko dirbti su džinsu, kad jau pradėjau planuot kitą panašų darbą šia technika.


It's size is 257 x 176 cm. Or 101 x 70 inches. Long but, not wide. I love quilts that are about 200 x 200 cm (80 x 80 inches). Just like my picnic quilt. But this one was made especially for the bed. And it fits perfectly (minus it being too long, sometimes you have to do sacrifices for the design).

Jo dydis 257 x 176 cm. Ilgas, bet ne platus. Man labiau patinka 2 ant 2 metrų skiautiniai. Toks kaip mano pikniko. Bet šis buvo specialiai gaminamas sesės lovai. Ir jis telpa nuostabiai ( nepaisant kad per ilgas ir galus tenka užlenkt, bet kartais dėl dizaino tenka aukotis).


I made this quilt with intention to lay it down on my sisters bed, on mine is my first denim quilt. It's quite big on the end part, but the composition was so perfect that I wanted to keep it like that. And I just fold the end when I want to put it on the bed. And my denim pillow and hexie denim pillow look perfect all together.

Pagaminau su idėja apkloti sesės lova, ant mano yra mano pirmasis džinsinis užtiestas. Per ilgas šiai lovai, bet kraštus įmanoma užlenkti, o pilno dizainas išlieka geras. Ir mano džinsinė pagalvė ir šešiakampių pagalvytė puikiai tinka kartu.

Thanks for visiting,
Dovile


Ačiū kad esat, 
Dovilė

Sunday, 25 October 2015

Catch-up! / Paskutiniu metu pas mane!

Hello, 

Sveiki,

how are you? Are you enjoying autumn? Did you notice that we're only month away from winter? I know I didn't. I've been so busy all September and October. On the end of September I had my brother's wedding, and almost the entire month I spend preparing for his brides hen-party and the wedding itself. So September flew by. And in October I had a quilt exhibition opening. So I was busy with the preparations for it. And besides all the life stuff I have collage and a bunch of homework from there, so my life was pretty busy these past few months. But well when you don't have something in your life you want it more and more. That's what happened with me. I completely left out my sewing, blogging and no-collage related crafts. And now I'm missing more and more of these. So finally I found a little bit time today to share about what's going on in my life recently.

kaip Jums sekasi? Ar mėgaujatės rudeniu? Ar pastebėjot kad tik mėnuo liko iki žiemos? Aš tai tikrai ne. Rugsėjį ir Spalį buvau labai užsiėmusi. Rugsėjo pabaigoje vyko mano brolio vestuvės, ir beveik visą mėnesį ruošiausi vestuvėmis arba nuotakos mergvakario vakarėliui. Ir taip rugsėjis tiesiog praskrido. O spalį buvo mano klubo skiautinių paroda kurioje dalyvavau ir aš. Tad užbaiginėjau savo darbą galima sakyti paskutines savaites iki parodos. Be visų gyvenimiškų dalykų dar yra kolegijos darbai. Tad šiuos mėnesius nedaug buvo laiko sau. Bet kai kažko pradeda trukt tavo gyvenime, tik tada susivoki kaip tai tau svarbu. Ir taip man nutiko su šiuo tinklaraščiu, skiautiniais ir kitais ne-kolegijos rankdarbiais. Tad dabar kai suprantu kaip man taip svarbu teko pasidaryti laiko sau, ir štai prisėdau pasidalinti tuo kas pastaruoju metu vyksta mano gyvenime.


I mentioned an exhibition in October, so glad my family stopped by. Let me introduce you to them: from left: my brother and his wife, my brother's wife's mother and ME :) then my Mom and my sister. I am so lucky to have them. And yes, we're standing behind my denim quilt. "Towards The Blue Dream" that's how my quilt is called. I intend to write a separate post for it very soon. More about this quilt you can read here, and here. And more pictures from the exhibition that I took can be found here.

Spalį vyko parodos atidarymas, ir man taip buvo malonu kad apsilankė ir mano šeima. Ir taip mes stovim prie mano džinsinio skiautinio. "Mėlynos svajonės link" toks šio skiautinio pavadinimas. Bet jam norėčiau skirti atskirą įrašą ir pasirodyti jį visame grožy. Apie jį jau teko rašyti šiam tinklaraštyje, pirma dalis, antra dalis. O taip pat daugiau mano fotografuotų nuotraukų iš parodos galima rasti čia.


I recently bought a food processor, blender and juicer in one appliance (PHILIPS HR7778/00). And I can't stop making stuff with this thng! I'm in love with this juice: Two oranges, apple, few carrots (2-3) and a little bit ginger. Soooo delicious!

Neseniai nusipirkau virtuvinį kombainą, blenderį, sulčiu spaudyklę viename įrenginyje (PHILIPS HR778/00). Ir negaliu atsidžiaugti ir nustoti ko nors gaminti. Šiuo metu labiausia patinka tokios sultys: du apelsinai, obuolys, kelios morkos (2-3) ir truputis imbiero. Taip skanu!!


The biggest expectation from a food processor was Fully-raw Ice cream. I've been eager to try it for a while and that's the first thing I did with my food processor. Some frozen bananas and frozen cherries here. And now I'm trying to control myself not to eat this three times a day. :)

O labiausia kombaino norėjau dėl žaliavalgiškų ledų. Jau labai seniai norėjosi juos išbandyti. Tad tik parsivežusi tą ir padariau. Keli sušalę bananai, kelios vyšnios. Ir štai pasakiški ledai. O dabar tenka save kontroliuoti kad nevalgyčiau jų tris kartus per dieną. :)


I have some health difficulties, so I have to cut of a lot of products from my diet. And that means I have to replace them with something else, the best choose is fruits and vegetables. And I am quite happy with this eating, because just take a look at those colors! I might rethink my eating habits.

Keli sveikatos sutrikimai privertė daug ko atsisakyti iš savo maisto raciono. O tai teko pakeisti kažkuo, geriausias pasirinkimas buvo vaisiai ir daržovės. Ir aš visai laiminga taip valgydama, juk tik pažiūrėkit į tas spalvas, toks nuostabus grožis! Aš tikrai ketinu permąstyt savo valgymo įpročius.


I try to enjoy every sun glimpse I can, but with a lot of collage work, it's hard. But well, at least I'll make some tea, or some delicious juice :) and spend few minutes enjoying it from the inside. 

Stengiuosi mėgautis kiekvienu įmanomu saulės spinduliuku, bet su tiek kolegijos darbų, tai sunkoka padaryti. Bet stengiuosi pasidaryti arbatos arba skanių sulčių :) ir nors kelias minutes prisėsti pasidžiaugti, kad ir pro langą.

Happy autumn, 
Dovile

Spalvingo rudens, 
Dovilė

Friday, 23 October 2015

Second bottle from the twine and glass family / Antrasis butelis iš virvės ir stiklo


Let me introduce this bottle's brother or sister. It was too lonely for that bottle to be alone, and my Mom just had finished oil that was in this one, the color was similar, so she suggested that I decorate it.

Kaip ir žadėjau pristatau šio butelio brolį arba sesę. Kadangi jam buvo liūdna vienam, o Mama kaip tik pabaigė aliejų kuris buvo šiam butelį. Ir jų atspalvis labai tiko, pasiūlė man jį padekoruot.


The materials I used were the same as the previous one, I just tried to keep the same design.

Ją darydama naudojau tokias pat medžiagas kaip praeitam, ir dizainą stengiausi išlaikyt tą patį.


And here is another family all together. Even though the forms of the bootles are diffrent, but they look quite nice together.

Štai dar viena šeimyna kartu. Nors formos skiriasi, kažkaip išėjo visai panašūs.


Bets wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė